Nádfedeles

Csak ülök és mesélek ...

Ha külföldön él a tartásdíj fizetés kötelezettje ....

2018. augusztus 20. 05:14 - Öreganyus

tartasdij-1_1.jpgAranyoskáim!

A napokban kérdésként merült föl, hogy végre lehet-e hajtani, s ha igen, hogyan azt a tartásdíjkövetelést, melyet magyar bíróság ítélt meg, de a tartásra kötelezett külföldön tartózkodik, ráadásul, jó magyar szokás szerint titkolja jövedelmét, esetlegesen, vállalkozóként nem annyival jelentve be magát, amennyit keres.

Emellett jelzés érkezett arra vonatkozóan is, hogy akadnak olyan, magukat „segítőnek” aposztrofáló hiénák, akik, szintén jó magyar szokás szerint úgy húzzák le a külföldön tartást érvényesíteni akaró szülőket, hogy minden, az ügyre vonatkozó adatot elkérnek, mondván, hogy most már húdenagyon segíteni fognak, majd azzal a lendülettel megkeresik a tartásra kötelezettet, minden aduászt kiteregetnek elé, hogy a tartásra kötelezett kiválóan tájékoztatva lehessen arról, hogy milyen lépések történtek már a tartásdíj végrehajtása ügyében. Ezért nem kérnek többet, mint átlag egy havi, euróban megítélt tartásdíj összegét a végrehajtásra kötelezettől.

Hogy az effajta élősködéseknek elejét tudjuk venni, beszélgessünk ma arról, hogyan is történik a tartásdíj külföldi viszonylatokban történő végrehajtása.

Tudjátok, Aranyaim, az egész azzal kezdődik, hogy a hazai bíróságok nem teszik a dolgukat az ilyen esetekben. Nem küldik tovább az általuk meghozott ítéleteket a KIM megfelelő osztályához, lefordítás céljából, de ezt megelőzően nem is világosítják fel a tartásra jogosult (értsd: a gyermek) törvényes képviselőjét arra vonatkozóan, milyen nemzetközi folyamatokon keresztül érvényesítheti gyermeke tartásra vonatkozó igényét. Pedig mindkét tevékenységet törvények írják elő a magyar bíróságok számára. De hát, ismerjük a hazai rendszer kirívó lustaságát, ha az ügyfelek érdekeinek érvényesítéséről van szó: kérelmek garmada nélkül nem mozdul senki és semmi. ... Ezért nem árt, ha már jó előre (az ítélet meghozatala előtt) mi magunk tájékozódunk arról, milyen lépésekre kell felkérni magát az eljáró bírót annak érdekében, hogy az általa megítélt tartásdíjat külföldön is végre lehessen hajtani.

Első lépésben lássuk a száraz tudnivalókat, linkeket mutatok arra vonatkozóan, hol is lehet a kérdésnek utánajárni. Az EU-n belüli végrehajtási lehetőségekről ide kattintva tájékozódhattok, az egyéb tudnivalók vonatkozásában pedig ide kellene kattintani. Fontos tudni, hogy egyedüli kivétel Dánia, mert ott csak azok a tartásdíj igények végrehajthatók, melyeket a dán bíróságok ítéltek meg. Dánia esetében tehát nem lesz elég a magyar bíróság ítélete.

A tartásra jogosult általában kérheti magyar tartási határozat külföldi elismerését és végrehajtását (amennyiben erre Magyarország és az érintett állam közötti európai uniós rendelet, nemzetközi szerződés vagy viszonosság lehetőséget biztosít), a tartásdíj-fizetési kötelezettség külföldi megállapítását (szükség esetén ennek előkérdéseként az apaság megállapítását is), vagy a tartásdíj külföldi felemelését. Az EU-tagállamokkal alkalmazandó 4/2009/EK rendelet és a magyar-amerikai viszonosság arra is lehetőséget biztosít, hogy az adós kérelmet terjeszthessen elő a tartásdíj külföldi leszállítása, illetve a tartásdíj-fizetési kötelezettség megszüntetése iránt (amennyiben a körülmények lényegesen megváltoztak), továbbá a tartásdíjat előlegező állami szerv kérelmet terjeszthessen elő a megelőlegezett tartásdíj adóstól való behajtása iránt.

Ha az érintett másik állammal nincs európai uniós rendelet, nemzetközi szerződés vagy viszonosság hatályban a tartási igények érvényesítéséről, a tartási igény külföldön való érvényesítéséhez állami segítség nem adható, a jogosult vagy kötelezett csak maga érvényesítheti igényét személyesen vagy általa meghatalmazott külföldi jogi képviselő útján.

A magyar bíróság tartásdíjat megállapító határozata Magyarországon való végrehajtásának nem akadálya az, hogy a kötelezett külföldön lakik (külföldi állampolgár). Ha tehát a magyar bíróság által jogerősen tartásdíj fizetésére kötelezett személynek Magyarországon végrehajtható jövedelme vagy vagyona van (akár ingatlan, akár ingó), a tartási igényt célszerű elsősorban ennek a belföldön található vagyonnak az igénybevételével érvényesíteni. Amennyiben az adósnak Magyarországon nincs végrehajtható jövedelme vagy vagyona, a magyar bíróság közvetlenül nem intézkedhet a tartásdíj külföldi behajtása iránt (nem bocsáthat ki végrehajtási lapot, letiltó végzést). A magyar bíróság feladata ebben az esetben az, hogy a kérelmezőnek ezen külföldi eljárások megindításához segítséget nyújtson.

A határokon átnyúló tartási ügyekben a külföldre továbbítandó iratok (kérelem és mellékletek) fordításáról, illetve lefordíttatásáról a KIM Nemzetközi Magánjogi Főosztálya intézkedik. A kérelem felvételére illetékes bíróságnak az iratok megküldésével egyidejűleg közölnie kell a Nemzetközi Magánjogi Főosztállyal, hogy a kérelmezőt teljes költségmentességben részesítette, illetőleg részleges költségmentességet élvez, vagy nem élvez költségmentességet, s az előrelátható fordítási költségeket ennek megfelelően a bíróságon letétbe helyezte. Ezekben az ügyekben ugyanis a kérelmezőt tárgyi költségmentesség vagy tárgyi költségfeljegyzési jog nem illeti meg, kérheti azonban, hogy őt a bíróság részesítse személyes költségmentességben (2011. évi LXVII. tv. 8-9.§, 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet 4. §). A fordítási költségeket a fordító iroda számlában közli a bírósággal, s a díjat a bíróság ennek alapján utalja át az OFFI-nak.

A Magyarországon lakó tartásra jogosult személy a tartási igényét a tartásdíjak külföldön való behajtása tárgyában a New York-i tartási egyezmény alapján érvényesítheti olyan személlyel szemben, aki az EU-n kívül, az egyezmény részes államainak valamelyikében lakik. Az egyezmény alapján nemcsak gyermektartásdíj iránti igényt lehet érvényesíteni, hanem minden családi jogviszonyon alapuló tartás iránti igényt, így szülőtartásra és házastársi tartásra vonatkozó igényt is.

A kérelmet a hitelező bármelyik helyi bíróságnál előterjesztheti. A tartási igénynek a New York-i tartási egyezmény alapján való érvényesítésére irányuló kérelem tárgya az, hogy az adós lakóhelye szerinti állam átvevő intézménye az egyezménynek megfelelően tegye meg mindazokat az intézkedéseket, amelyekre a tartásdíj érvényesítése és behajtása érdekében szükség van, e célból a szükséghez képest járjon el, indítson pert, kérje a végrehajtási eljárás megindítását és lefolytatását. A kérelmet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A jegyzőkönyvet a bíróság készíti el, amikor a hitelező jelentkezik, hogy a tartási igényét érvényesíteni kívánja. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az egyezményben előírt mellékleteket, továbbá az igény, illetőleg az igény érvényesítése iránti kérelem megalapozásához szükséges egyéb iratokat. A kérelmet tartalmazó jegyzőkönyvet az illetékes külföldi átvevő intézményhez való továbbítás végett az összes melléklettel együtt a bíróság a KIM Nemzetközi Magánjogi Főosztályának küldi meg.

A tartási igény érvényesítésére irányuló kérelmet tartalmazó jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az egyezmény 3. cikkének 4. bekezdésében felsorolt adatokat. A kérelemben meg kell adni azt az időpontot, amelytől fogva a hitelező a tartásdíjat igényli. A hitelezőnek a jegyzőkönyvben kell előadnia azt a kérelmét, hogy az eljáró külföldi hatóságok részesítsék a költségmentesség kedvezményében. A meghatalmazást kiskorú gyermek tartása iránti igény érvényesítése esetében a szülői felügyeletet ellátó szülő, a gyám a saját nevében adja meg. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha a szülők házassága fennáll. A meghatalmazást minden esetben a bíróság készíti el.

A New York-i tartási egyezmény szerinti eljárásban a gyermektartásdíj érvényesítése iránti kérelmet tartalmazó jegyzőkönyvhöz csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, és ha a gyermek házasságból született, a szülők házassági anyakönyvi kivonatát. Az anyakönyvi kivonatokat a bíróság hivatalból szerzi be, és e célból megkeresi a születést és a házasságkötést anyakönyvező anyakönyvvezetőt. A New York-i tartási egyezmény alapján folyó eljárás céljára kiállított anyakönyvi kivonatokat illetékmentesen kell kiállítani.

Ha a New York-i tartási egyezmény alapján folyó eljárás tárgya olyan gyermek tartása iránti igény érvényesítése, aki házasságból született, de szülei házasságát a bíróság jogerősen felbontotta, a tartásdíj érvényesítése iránti kérelmet tartalmazó jegyzőkönyvhöz két példányban csatolni kell a jogerős bontóítéletet is. Az ítélet jogerőre emelkedését a jogerőre emelkedés időpontját is tartalmazó záradékban kell tanúsítani. Ha a magyar bíróság a gyermek szülői felügyeletének kérdésében is határozott - ugyancsak két példányban és a jogerőt megállapító záradékkal - csatolni kell ezt a határozatot is.

Ha a New York-i tartási egyezmény alapján folyó eljárás tárgya olyan gyermek tartása iránti igény érvényesítése, akinek szülei a születésekor nem voltak házastársak, a tartásdíj érvényesítése iránti kérelmet tartalmazó jegyzőkönyvhöz hiteles másolatban csatolni kell azokat az iratokat is, amelyek igazolják, hogy a külföldön lakó adós a magyar jog szerint a gyermek apja (az apaságot megállapító jogerős ítéletet, a Csjt. 37. §-ának megfelelő teljes hatályú apai elismerés esetében az elismerésről szóló jegyzőkönyv hiteles fénymásolatát, utólagos házasságkötés esetében a szülők házassági anyakönyvi kivonatát).

A New York-i tartási egyezmény alapján folyó eljárásban célszerű a kérelmet tartalmazó jegyzőkönyvhöz a magyar bíróság tartásdíjat megállapító határozatát abban az esetben is csatolni, ha az az adós lakóhelye szerinti államban egyébként nem ismerhető el, illetőleg nem hajtható végre. Az adós lakóhelye szerinti államban a tartási ügyben eljáró bíróság, illetőleg más hatóság ezt az eljárása során (pl. bizonyítási anyagként) így is figyelembe veheti. A határozatokat a jogerőt megállapító záradékkal, hiteles másolatban kell a mellékletek között a Nemzetközi Magánjogi Főosztálynak megküldeni.

Az egyezmény alapján folyó eljárásban az illetékes külföldi átvevő intézmény a Nemzetközi Magánjogi Főosztályt tájékoztatja az ügy állásáról, a tartási igény érvényesítésére irányuló eljárásban szükségessé váló intézkedésekről és az eljárás eredményéről. A Nemzetközi Magánjogi Főosztály közvetlenül a hitelezőt tájékoztatja az eljáró átvevő intézmény közléseiről, az eljárásban megteendő nyilatkozatáról, a tartásdíj megállapításáról, illetőleg az igény elutasításáról és általában mindenről, amiről a hitelezőnek tudomást kell szereznie. Ha a külföldi eljárásban a hitelező nyilatkozatára van szükség, a Nemzetközi Magánjogi Főosztály a bíróságot közvetlenül is értesítheti, és kérheti a hitelező meghallgatása és megfelelő jogi tájékoztatása után állásfoglalásának jegyzőkönyvben történő felvételére.

Tartásdíj iránti igényt Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok viszonylatában a két állam közötti tartási viszonosság alapján lehet érvényesíteni. A viszonosság a gyermektartási igények érvényesítésére terjed ki (határozatok kölcsönös elismerésére és végrehajtására, tartásdíj megállapítására, felemelésére, leszállítására, megszüntetésére, állami előleg behajtására). Ha a gyermektartási igény érvényesítéséhez előkérdésként a gyermek apaságának megállapítása szükséges, a viszonosság alapján a magyar és az amerikai hatóságok ebben is segítséget nyújtanak. A viszonosság a házastársi tartásra csak annyiban terjed ki, amennyiben a kiskorú gyermeket nevelő szülő javára a bíróság házastársi tartást állapított meg, és a kérelem a házastársi tartásról szóló határozat elismerésére és végrehajtására is irányul. A viszonosság egyéb családjogi tartási formákra nem terjed ki.

A tartási viszonosság magyar központi hatósága a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya (Tel.: 06 (1) 795-6094, 06 (1) 795-4846, Fax: 06 (1) 795-0463. E-mail: nmfo@im.gov.hu Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2). A viszonosság amerikai központi hatósága  a Department of Health and Human Services, Office of Child Support Enforcement (az Egészségügyi és Szociális Szolgáltatások Minisztériuma, Gyermektartási Iroda - Az Ügyfélszolgálati Iroda elérhetőségei: Budapest, V. Szalay u. 10-14. (Bejárat a Honvéd utca felől) www.kormany.hu/hu/emberi eroforrasok miniszteriuma www.emmiugyfelszolgalat.gov.hu).

Európai uniós rendelet, nemzetközi szerződés és viszonosság hiányában nincs lehetőség a külföldi hatóságok segítségének igénybe vételére a tartási igény külföldi érvényesítéséhez. Ilyen esetben a tartásra jogosult vagy kötelezett csak személyesen vagy külföldi meghatalmazott jogi képviselő útján kezdeményezheti az illetékes külföldi bíróságnál az eljárást.

A külföldön élő kérelmező a saját lakóhelye szerinti központi hatóság útján tartási igényének érvényesítéséhez a magyar központi hatóság segítségét a 4/2009/EK rendelet, a New York-i tartási egyezmény és a magyar-amerikai viszonosság alapján kérheti. A 4/2009/EK rendelet és a magyar-amerikai tartási viszonosság alapján a külföldi kérelmeket magyar központi hatóságként a KIM Nemzetközi Magánjogi Főosztálya fogadja, amely a 2011. évi LXVII. tv. szerint jár el. A New York-i tartási egyezmény szerinti kérelmeket annak magyar átvevő intézménye, az EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya fogadja és az egyezmény végrehajtási rendelete alapján jár el.

Aranyoskáim!

Bízom abban, hogy így már érthető: miért is nincs szükség arra, hogy bármiféle hiénáknak teret adjunk a hazánkban megítélt tartásdíj külföldön történő végrehajtásában. Főleg nem olyan hiénáknak, akiknek még csak jogi végzettségük sincs.

Ha a hazai bíróságok valóban tennék a jogszabályban előírt dolgukat, a tartásdíj külföldön történő végrehajtása is rugalmasan történhetne. De amíg ez nem valósul meg maradéktalanul, addig a kérelmezőnek kell átlag fölötti szemfülességgel rendelkeznie.

Szeretettel ölel titeket:

Öreganyus

 

Ha várod a következő történetet, akkor, kérlek, like-old a Nádfedeles blog Facebook oldalát,ide kattintva,  Ott kerül megosztásra elsőként. Ha elégedett vagy a tartalommal, like-olhatod, és meg is oszthatod, ha időd, és kedved engedi. Ha pedig átviszed a tartalmat egy másik blogra, kérlek, linkelj vissza